PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ac3VzYm8uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BzdXNiby5zZTwvYT4=    018 - 30 25 00

Hälsa på oss:

Erling Strandberg

Ledamot
Utsedd av Ultuna studentkår (ULS) (inspektor)

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVybGluZy5zdHJhbmRiZXJnQGhnZW4uc2x1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmVybGluZy5zdHJhbmRiZXJnQGhnZW4uc2x1LnNlPC9hPg==